Aktualizované opatrenia

  • Post published:25. júna 2020

Aktualizované opatrenia  Úradu verejného zdravotníctva SR na ochranu zdravia obyvateľstva sú vydávané v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.